מערכת הבחירות 2013 ולקחיה

<img class="alignright" alt="" src="http://heb.daam.org.il/wp-content/uploads/2013/04/317933_446409578748153_524763940_n.jpg" width="147" height="119" />החודשים שעברו מאז הבחירות לכנסת מאפשרים לנו להגיש ניתוח אובייקטיבי על אופייה של מערכת הבחירות ותוצאותיה. זוהי אינה הפעם הראשונה, אלא החמישית שדעם מנהלת מערכת בחירות. אולם הפעם, בגלל ההתעניינות העצומה שהמפלגה עוררה בקרב השמאל הישראלי והציבור הערבי, הדו"ח עונה לא רק על צורך של דמוקרטיה פנים מפלגתית אלא מהווה חובה ציבורית. גם בעבר הסקנו את הלקחים שלמדנו על מצב הרוח בקרב הציבור היהודי והערבי, אולם ההתנסות האחרונה היא בעלת חשיבות מיוחדת.

מסמך מוגש לדיון בועד המרכזי של דעם מפלגת פועלים 28.4.13

החודשים שעברו מאז הבחירות לכנסת מאפשרים לנו להגיש ניתוח אובייקטיבי על אופייה של מערכת הבחירות ותוצאותיה. זוהי אינה הפעם הראשונה, אלא החמישית שדעם מנהלת מערכת בחירות. אולם הפעם, בגלל ההתעניינות העצומה שהמפלגה עוררה בקרב השמאל הישראלי והציבור הערבי, הדו"ח עונה לא רק על צורך של דמוקרטיה פנים מפלגתית אלא מהווה חובה ציבורית. גם בעבר הסקנו את הלקחים שלמדנו על מצב הרוח בקרב הציבור היהודי והערבי, אולם ההתנסות האחרונה היא בעלת חשיבות מיוחדת.

כהקדמה, אין מנוס מלהגיד שבמהלך ארבע השנים שקדמו לבחירות, במשך כל כהונתו השניה של נתניהו, הזירה הפוליטית הייתה בשפל, שהתבטא באדישות קיצונית של הציבור הערבי, לצד אי שביעות רצון מהפוליטיקה ומהפוליטיקאים ברחוב היהודי. על כן היכולת של דעם לפעול פוליטית ולגייס קאדר מפלגתי חדש לפני הבחירות היתה מוגבלת, מלבד כמה יוצאים מן הכלל, רובם בסניף תל אביב.

ההתעניינות הגדולה בדעם בבחירות היתה יוצאת דופן, ולא היינו יכולים לגלותה לו נמנענו מהשתתפות במערכת הבחירות בגלל משאבינו המוגבלים או בגלל העדר הסיכויים לעבור את אחוז החסימה. אם למדנו הרבה מכל מערכות הבחירות שנהלנו עד כה על התודעה הפוליטית של הציבור ועל יכולותינו, הרי הפעם הזאת הלקחים היו הרבה יותר עשירים בגלל התפקיד שדעם מלאה במערכת הבחירות האחרונה. בעוד שבמערכות הבחירות הקודמות העמדות והסיסמאות שלנו נשארו מחוץ לתחום ההתעניינות הציבורית, הפעם המסר שלנו הפך נושא לויכוחים, לתמיכה וגם למתקפות עוינות, דבר שאילץ אותנו לענות ליריבינו וגם לספק הסברים לאלו שרצו להבין את עמדות המפלגה כדי להחליט אם לתמוך בה או לא.

קצת לפני הבחירות אך בעיקר במהלכם הצטרפו למפלגה פעילים חדשים רבים, עד כדי כך שבדף הפייסבוק של "חברי מען תומכים זה בזה" היו רשומים יותר ממאה חברים. המצטרפים הגיעו מקשת גוונים רחבה ומכוונים פוליטיים שונים, דבר שגרם לנו לפרסם בשלוש שפות בו זמנית – עברית, ערבית ורוסית. חלק מהמצטרפים החליטו בסמוך לפרסום תוצאות הבחירות שהמפלגה אינה מתאימה להם; אחרים הגיעו משום שלא מצאו לעצמם מפלגה וחפשו להם בית מבלי שהתעמקו יותר מדי בהיסטוריה של המפלגה ובזהותה; היו מי שראו את עצמם כיועצים המבינים יותר מאתנו מה היא הדרך להצלחה; והיו מי שתמכו במפלגה מתוך ביטחון שאנו יכולים לעבור את אחוז החסימה, וכאשר לא עברנו אותו ראו בזה כשלון. אבל הרוב הגדול של החברים שהצטרפו לאחרונה וכל החברים הותיקים דבקים במפלגה, ומבינים הן את הסיבות שדחפו אותנו להשתתף במערכת הבחירות והן את התוצאות, למרות שהן גרמו לאכזבה גדולה אצל כולם ללא יוצא מן הכלל.

אמיתות ועקרונות

לפני שנעריך את תפקודה של המפלגה בבחירות, עלינו להזכיר, וקודם כל לעצמנו, מספר עובדות שמגדירות את פעילות המפלגה, ותוחמות את גבולות הפרוגרמה הפוליטית שלה. סיסמאות הבחירות אינן מבטאות את מלוא הפרוגרמה של המפלגה, ומצע הבחירות מציג בסיס רחב שמטרתו לגייס כמה שיותר קולות ולתרגם אותם לכח פוליטי. למעשה לא הסיסמאות והפרוגרמה קובעים את אופייה של המפלגה, אלא תחומי פעילותה, היצוג של יהודים וערבים בתוכה, מעמד האשה בתוכה, השכבה החברתית שהיא מייצגת ותפיסתה את העתיד.

דעם היא מפלגה

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

אודות דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.